Organizing Committee

General Chair

Wenjuan Li
The Hong Kong Polytechnic University

General Co-Chair

Jiannong Cao
Hong Kong Polytechnic University

Technical Program Committee Chairs

Bo Luo
The University of Kansas, USA

Kun Sun
George Mason University, USA

Technical Program Committee Co-Chair

Zhuotao Liu
Tsinghua University, China

Publicity and Social Media Chairs

Shan Jiang
Hong Kong Polytechnic University

Xueqin Liang
Xidian University, China

Shigang Liu
Swinburne University of Technology, Australia

Web Chair

Wei-Yang Chiu
Technical Univeristy of Denmark

Workshop Chair

Jinguang Han
Southeast University, China

Sponsorship & Exhibits Chair

Yu Wang
Guangzhou University, China

Publications Chair

Weizhi Meng
Technical University of Denmark

Local Chair

Lei Xue
Hong Kong Polytechnic University