Organizing Committee

General Chair

Wenjuan Li
The Hong Kong Polytechnic University

General Co-Chairs

Jiannong Cao
Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China

Weizhi Meng
DTU Denmark

Technical Program Committee Chairs

Bo Luo
The University of Kansas, USA

Kun Sun
George Mason University, USA

Technical Program Committee Co-Chair

Zhuotao Liu
Tsinghua University, China

Web Chair

Wei-Yang Chiu
Technical Univeristy of Denmark, Denmark

Publicity and Social Media Chairs

Shan Jiang
Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China

Xueqin Liang
Xidian University, China

Shigang Liu
Swinburne University of Technology, Australia

Workshop Chair

Jinguang Han
Southeast University, China

Local Chair

Lei Xue
Hong Kong Polytechnic University, China

Publications Chair

Weizhi Meng
DTU Denmark

Sponsorship & Exhibits Chair

Yu Wang
Guangzhou University, China